Streamsoft Prestiż - Środki Trwałe
Przeznaczenie modułu

Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

Podstawowa funkcjonalność:

Ewidencja i historia majątku
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii majątku firmy.

Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co m.in. umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

Wydruki i zestawienia
System generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Wykorzystanie modułu Raportów i formularzy, umożliwia tworzenie własnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego
W celu filtrowania danych oraz tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup. Mechanizm cech zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń
W specjalnej wersji modułu Środki trwałe umożliwiono obsługę drukarek etykiet i obsługę kolektorów danych. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe.

Wartość odzyskana
W module umożliwiono wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego, zgodnie z wymaganiami MSR (Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości). Ogranicza ona amortyzację bilansową środka trwałego poprzez pomniejszenie miesięcznego umorzenia przy zachowaniu tego samego okresu lub skrócenie okresu amortyzacji bez zmiany miesięcznej wartości umorzenia.

Inne funkcjonalności:
  • Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne.
  • Ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania.
  • Księgowanie odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu finansowo-księgowego.
  • Otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym.
copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE