Oprogramowanie ERP - SM-BOSS

to:

system przeznaczony do wspomagania zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami. Korzystają z niego firmy o różnych profilach działalności: handlowe, usługowe, produkcyjne, biura rachunkowe, itp. Może pracować zarówno w sieci komputerowej jak i na pojedynczym stanowisku. Posiada możliwość pracy w kilku oddziałach firmy oraz z wieloma zestawami danych. Nasz system z łatwością dostosuje się do specyfiki Twojego Przedsiębiorstwa.

System SM-BOSS zgodny jest z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi: rachunkowości, podatku VAT, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Funkcjonalność systemu SM-BOSS obejmuje takie dziedziny działania przedsiębiorstwa jak: obrót towarowy, kasa/bank, rozrachunki z klientami, kadry/płace, księgowość oraz produkcję.

Systematycznie wzbogacamy system SM-BOSS o nowe możliwości funkcjonalne. W każdej następnej wersji systemu uwzględniamy propozycje naszych Klientów

Każdy dokument lub jakąkolwiek informację, która ma zostać przetworzona wprowadzasz do systemu tylko jeden raz. Inteligentnie zaprojektowana struktura systemu pozwala wszystkim jego modułom na wzajemne korzystanie ze swoich danych. Setki zestawień i wydruków dostarczą wszystkich potrzebnych w Twojej Firmie informacji. Rozbudowany system filtrów umożliwia uzyskanie informacji w dowolnym przekroju i zakresie.

Specjalnie dla przedsiębiorstw o większych wymaganiach, przygotowaliśmy wersję systemu SM-BOSS CS, pracującą w technologii klient/serwer w oparciu o oprogramowanie Advantage Database Server firmy Extended System. Korzyści z pracy w SM-BOSS CS są znaczne - kilkukrotne przyśpieszenie pracy oraz pełne bezpieczeństwo danych.

System SM-BOSS funkcjonuje na polskim rynku programów do zarządzania od 1992 roku. Przeżył niejedną rewolucję w przepisach prawnych. Użytkuje go 2500 przedsiębiorstw w całej Polsce.

Moduł ZAKUP

Głównym zadaniem modułu ZAKUP jest rejestracja wszystkich operacji związanych z zakupem materiałowym i kosztowym w firmie, na podstawie których tworzony jest też rejestr zakupów VAT. Wykonywane jest to poprzez tworzenie dokumentów zamówień, dostaw oraz korekt do nich. Rejestr zamówień, dostaw, korekt można prowadzić wg kilku numeracji. Rozbudowane funkcje tworzenia jednych dokumentów na podstawie innych, konsolidacji danych oraz wygodny system podpowiedzi pozwalają na sprawną rejestrację dokumentów. Dziesiątki wydruków, z rozbudowanym systemem filtrowania pozwalają na uzyskanie potrzebnych zestawień. więcej ...

Moduł SPRZEDAŻ

Głównym zadaniem modułu SPRZEDAŻ jest rejestracja wszystkich operacji związanych ze sprzedażą w firmie. Realizowane jest to poprzez tworzenie dokumentów zleceń, faktur proforma, faktur oraz korekt do nich. Każdy dokument może zostać wydrukowany, również w wersji obcojęzycznej. Rejestr zamówień, faktur, korekt można prowadzić wg kilku numeracji. Rozbudowane funkcje tworzenia jednych dokumentów na podstawie innych, konsolidacji danych oraz wygodny system podpowiedzi pozwalają na sprawne wystawianie dokumentów. Dziesiątki wydruków, z rozbudowanym systemem filtrowania, pozwalają na uzyskanie potrzebnych zestawień. więcej ...

Moduł MAGAZYN

Obsługuje w pełnym zakresie gospodarkę magazynowo-materiałową. W ramach modułu prowadzona jest rejestracja stanów i obrotów towarów w poszczególnych magazynach wg ceny FIFO lub średnioważonej, Kartoteka produktów oraz rejestr i emisja dokumentów obrotu materiałowego. W systemie jest możliwość zatwierdzania dokumentów dotyczących okresu bieżącego i następnych. więcej ...

ROZRACHUNKI

Moduł Rozrachunki służy do bieżącej obsługi rozrachunków z kontrahentami. W ścisłej współpracy z modułem KASA/BANK umożliwia wprowadzanie zapłat za dostawy i faktury. Śledząc terminy płatności, w sprawny sposób można generować polecenia przelewu, a wbudowana współpraca ze standardami elektronicznych przelewów pozwala na eksport przelewów do systemów Home-Banking (praktycznie w dowolnym standardzie). Kontrola stanu rozrachunków klienta nie kończy się na zrobieniu raportu o stanie zobowiązań lub należności, ale umożliwia automatyczne wystawienie ponaglenia do zapłaty, a w momencie zapłaty za fakturę - noty odsetkowej. więcej ...

Moduł KASA/BANK

Moduł ten prowadzi ewidencję obrotów pieniężnych firmy poprzez raporty kasowe i wyciągi bankowe. Umożliwia pełną obsługę dokumentów obrotu pieniężnego, także tworzonych w innych modułach systemu SM-BOSS, dokumenty mogą być wprowadzane w dowolnej walucie. Wspomaga przygotowanie i księgowanie dekretów (na podstawie raportów kasowych i wyciągów bankowych) do modułu FINANSE, umożliwia księgowanie operacji walutowych z automatycznym wyliczaniem różnicy kursowej. Szeroka gama raportów pozwala na uzyskanie natychmiastowych informacji o stanie kas na dany dzień; stanie kont bankowych; zestawienie zbiorcze wyciągów bankowych i innych. więcej ...

Moduł FINANSE

Wspomaga pracę działu finansowo-księgowego prowadzącego księgi handlowe, pozwalając na prowadzenie pełnej dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnej z obowiązująca ustawą o rachunkowości. Umożliwia definiowanie struktury planu kont oraz rodzaju konta (zwykłe, rozrachunkowe lub pozabilansowe). Integruje dane całego systemu SM-BOSS dzięki zastosowaniu Generatora Poleceń Księgowań z innych modułów, który pozwala precyzyjnie określić, jakie dane księgowe i w jaki sposób mają zostać zaksięgowane. Pozwala na przeglądanie dokumentów z lat archiwalnych, umożliwia równoległą obsługę dwóch lat i dwóch miesięcy księgowych.

KADRY

Moduł służy do prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej pracowników. Rejestrujemy w kartotekach pracowników wszystkie dane potrzebne do wystawiania angażu, świadectw pracy, list płac i emisji danych do programu Płatnik (ZUS). W kartotekach dodatkowych istnieje możliwość zaewidencjonowania absencji, historii zatrudnienia w firmie, poprzedniego zatrudnienia i danych o rodzinie pracownika. więcej ...

PŁACE

Moduł umożliwia tworzenie list płac dla pracowników. Można tworzyć dowolną liczbę list płac w ramach jednego przedsiębiorstwa lub dla konkretnych pracowników. Lista płac może być tworzona na podstawie danych zarejestrowanych w kartotece pracownika, na podstawie poprzedniej listy płac lub kart pracy. Dane wprowadzone na listach płac są gromadzone w kartotece zarobków, gdzie służą do wystawiania zaświadczeń o zarobkach i różnego rodzaju wydruków. Funkcja emisji danych do programu Płatnik pozwala na łatwe tworzenie dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS. więcej ...

PRODUKCJA

Moduł PRODUKCJA wspomaga zarządzanie produkcją. Umożliwia rejestrację i śledzenie stopnia realizacji zleceń produkcyjnych. Na podstawie założonych technologii produkcji wyrobów zawierających specyfikacje materiałowe oraz ewidencje czynności produkcyjnych, pozwala na obliczenie planowanych kosztów produkcji i zapotrzebowania materiałowego. Rejestruje rzeczywiste koszty produkcji konkretnych wyrobów, automatyzuje generowanie dokumentów magazynowych oraz ewidencję kosztów robocizny związanych z operacjami produkcyjnymi. Duża ilość zestawień pozwala na pełną kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego od momentu złożenie zlecenia produkcyjnego do zakończenia jego realizacji. więcej ...

Jeżeli interesuje Cię nowa wersja systemu bądź aktualizacja, skontaktuj się z nami a przygotujemy wycenę specjalnie dla Ciebie.

Nowa wersja SM-BOSS

Najnowszą wersja programu SM-BOSS jest werscja 6.15

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE